Pondelok - 25. 3. 2019 meniny má Marián Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 sa budú konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 sa budú konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.)
– a troch výtvarných prác
Písomná úloha je zameraná na overenie primeranej orientácie uchádzača v oblasti kultúry. Vnímame ju ako možnosť na vyjadrenie osobných stanovísk a názorov na kultúrno-spoločenské dianie prostredníctvom výkladu, opisu alebo rozprávania.
Prvá výtvarná práca (135 min.) je kresba podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami (ceruzka, uhlík).
Druhá výtvarná práca (120 min.) je figurálna kompozícia v prevedení tempera, prípadne suchý pastel.
Tretia výtvarná práca (180 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s rôznymi výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

Vítané sú ukážky domácich prác, najviac v počte 20 – 25 kusov. Úroveň domácich prác môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine rovnako, ako aj priemer známok v 8. a 9. ročníku ZŠ.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €.

Prijatí uchádzači budú pozvaní na Zápis do 1. ročníka.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na SSUŠ v Martine:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t.j. 0 bodov.

Uchádzač, ktorý vyhovel kritériám talentových skúšok na inej škole s umeleckým zameraním sa môže uchádzať o voľné miesta v študijných odboroch na našej škole. Budú mu uznané výsledky z talentových prijímacích skúšok tej školy, kde talentové skúšky úspešne vykonal, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Na SSŠ Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy (SŠ) so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019

II. Deň otvorených dverí SSŠ-SSUŠ a SHDK Martin – 26. 1. 2018 (sobota) od 08.00 h.–16.00 h.Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo
pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.) a ďalej:
– z prednesu básne podľa vlastného výberu
– z prednesu prózy podľa vlastného výberu
– z prednesu ľudovej a umelej piesne podľa vlastného výberu
– z tanečnej choreografie podľa vlastného výberu
– z hereckej pohybovej etudy

Vlastná literárna tvorba a hra na hudobný nástroj je vítaná, môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine, rovnako ako aj priemer známok na vysvedčení v 8. a 9. ročníku základnej školy.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €

Prijatí uchádzači (cca 10 v uvádzanom odbore) budú pozvaní na Zápis do 1. ročníka

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na odbor Hudobno-dramatické umenie:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (10) na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t. j. 0 bodov.

Na Súkromnú spojenú školu, Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Vhodné je tiež doniesť lekárske potvrdenie od doktora-foniatra a to určite v prípade žiaka/žiačky s podozrením na sluchový, rečový či hlasový problém.
Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019 (štvrtok).

II. Deň otvorených dverí SSŠ-SSUŠ a SHDK Martin – 26. 1. 2019 (sobota) od 08.00 h.–16.00 h.Menej informácií <

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

Divadelné trosky, vyhlásenie cien divadla
3. 9. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
10. 9. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
17. 9. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
24. 9. 2018 o 18:30 h

Pytačky&Prefíkaná vdova, Čechov a Goldoni spolu na javisku
1. 10. 2018 o 18:30 h

Riverside drive, jednoaktovka zo Štúdia SKDK
8. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
15. 10. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
22. 10. 2018 o 18:30 h

Divadelný KVÍZ pod taktovkou Michala Tomasyho
29. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
5. 11. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
12. 11. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
19. 11. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
5. 11. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
26. 11. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
3. 12. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
10. 12. 2018 o 18:30 h

VIANOčka, karaoke show s prekvapením
17. 12. 2018 o 18:30 h

Nedeľa pre bolesť ako stvorená, tretiaci opäť v druháckych dialógoch
14. 1. 2019 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
21. 1. 2019 o 18:30 h

Hrdý Budžes, réžia Petra Kovalčíková, hosť
4. 2. 2019 o 18:30 h

Closer, réžia Pavla Musilová
11. 2. 2019 o 18:30 h

Koniec hry, réžia Ľubomíra Krkošková
18. 2. 2019 o 18:30 h

Celé dni na stromoch, réžia Ľubomíra Krkošková
25. 2. 2019 o 18:30 hMenej informácií <

KONIEC HRY


Réžia Ľubomíra Krkošková
Premiéra 15. január 2018

KONIEC HRY


Réžia Ľubomíra Krkošková
Premiéra 15. január 2018
Absurdná dráma Samuela Becketta
Hrajú Vanesa Raticová, Rebeka Fučeková, Stela Kubicová, Zuzana Motýľová, Simona Zrubáková, Sarah Novotná, Barbora Šimová, Mária TuhovčákováMenej informácií <