Nedeľa - 27. 5. 2018 meniny má Iveta Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
1  2  3  4  5  ...  21  >

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry...

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / H9 / 112
2. / H8 / 108
3. / H2 / 101
4. / H10 / 100
5. / H26 / 96
6. / H18 / 95
7. / H21 / 95
8. / H27 / 92
9. / H24 / 86
10. / H28 / 76

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
11. / H4 / 75
12. / H6 / 74
13. / H29 / 73
14. / H3 / 72
15. / H1 / 71

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
16. / H11 / 70
17. / H17 / 67
18. / H16 / 63
19. / H25 / 46
20. / H12 / 44
21. / H22 / 42
22. / H14 / 38
23. / H5 / 16

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2018 – 2019 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 26. 4. 2018 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 27. 4. 2018 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.


V Martine, dňa 4. 4. 2018

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?
... viete, veľa sa napríklad hovorí o „interdisciplinárnosti vo výchovno-vzdelávacom procese na školách“. Stáva sa to pomaly akýmsi zaklínadlom a všeliekom na problémy upadajúceho školstva globálne, a pritom dlhodobo platí, že by to mala byť úplne prirodzená a samozrejmá vec každého učenia a výchovy rovnako, ako aj princíp prepájania teórie a praxe, a preto nechápem, čomu sa niekedy tak divíme a nad čím tak žasneme, keď len objavujeme už dávno známe a objavené.

... teda, za našu školu v rovine uvádzaných intencií hovoria najlepšie nasledovné „veci“. V školskom roku 2016 – 2017 sme vydali 10 čísel „Školského časopisu“, každý jeden v rozsahu 34 strán.
V tomto školskom roku 2017 – 2018 sme vydali zatiaľ 2 čísla a ešte vydáme ďalšie 3 čísla tohto časopisu. Každé číslo bolo a je spracované po každej stránke na vysokej úrovni, ako po stránke obsahovej, tak aj po stránke kvality farebnej tlače, použitého papiera a grafickej úpravy. Na jeho tvorbe sa podieľali a podieľajú žiaci spoločne s učiteľmi a keď ho držíte v ruke pociťujete popri jeho hravosti aj akúsi vážnosť a rešpekt nad jeho kvalitatívnou úrovňou a dovolím si tvrdiť, že časopis v podobnom rozsahu, kvalite, nadväznosti dlhodobo nevydáva na Slovensku žiadna iná stredná ani vysoká škola. Pre nás je ale spomínaný časopis prejavom prepájania teórie a praxe. Vďaka za to kolegom, oddaným učiteľom a tvorcom, hlavne však kolegovi Ivanovi BÍLÉMU, akad. mal., ktorý drží a usmerňuje úroveň a kvalitu časopisu na patričnej výtvarnej úrovni.

... ďalej, sme asi jediná stredná odborná škola (SOŠ) a konzervatórium na Slovensku, ktorá v rámci disponibilných hodín „štátneho a školského vzdelávacieho programu“ vytvorili predmet s názvom „Intermediálna tvorba“ (IMT), ktorá má charakter „interdisciplinárnych prepojení“. IMT sa v tomto I. polroku uskutočnila v dňoch 18. 12. – 19. 12. 2017 vo forme blokového vyučovania v rozsahu 16-tich hodín.
... a čo chcem zdôrazniť, je okolnosť, že ho viedli naši bývalí žiaci, dnes študenti vysokých škôl (VŠ) umeleckého zamerania – Nataša MIKULOVÁ, študentka Akadémie múzických umení, Divadelná fakulta, Alternatívne herectvo, Praha, ČR a Filip ČECH, študent Vysokej školy výtvarných umení, Ateliér Transport dizajn, Bratislava. Vďaka ich získaným skúsenostiam, vedomostiam, študijnému záberu a nasadeniu sa naši stredoškoláci mohli vžiť do pozície vysokoškoláka umeleckej školy a do nárokov, ktoré sú na nich kladené na renomovaných VŠ umeleckého zamerania.

... taktiež sme v permanentnom styku aj s ďalšími našimi bývalými žiakmi, dnes študentami VŠ umeleckého zamerania alebo už aj absolventami týchto VŠ. Na našej školskej akcii „NOC v ŠKOLE“, ktorá u nás prebehla z 3. 11. do 4. 11. 2017, sa podelili svojimi cennými radami do života a zodpovedným prístupom ku štúdiu naši bývalí žiaci:
Tomáš GAJ, Filip ČECH, Marián ČIŽNÁR, Martin BÍZIK, Ján MALÝ, Martina TATARKOVÁ a ďalší. Napríklad – Tomáš GAJ, študent VŠVU Bratislava odprezentoval svoju bakalársku prácu s názvom „Alternatívna doprava v Bratislave“.

... musím byť ale stručnejší, a tak spomeniem už len jednu „vec“, a tou sú „DIVADELNÉ TROSKY“. Ide o projekt Hudobno-dramatického odboru, ktorý dáva priestor žiakom SSŠ-SHDK – priestor na reprízovanie svojich predstavení, ukážok z jednotlivých študijných predmetov, aj uvádzanie hostí, buď na pôde našej školy, alebo aj v priestoroch mimo nej, napríklad vo vinotéke & bare „Sommelier“ Martin-Ľadoveň a podobne. Projekt beží od 23. 11. 2017. Programy sú riadne spropagované formou plagátov a aj na sociálnej sieti „Facebook“. Projekt má vytvorené dokonca vlastné logo.
... a týmto sa chcem veľmi poďakovať žiačke IV. ročníka SSŠ-SHDK – Nataši FINDROVEJ, ktorá je autorom a ťahúňom tejto aktivity našich hercov. Ďakujem jej za aktívnu pomoc pri organizovaní školských aktivít, za prezentáciu školy na verejnosti a za aktívnu podporu tímovej spolupráce medzi žiakmi.

PhDr. Peter K l i m e k
riaditeľ školy


Menej informácií <