Pondelok - 25. 3. 2019 meniny má Marián Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  6  ...  23  >

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo

19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové.
Konajú sa do I. ročníka a do V. ročníka pomaturitného štúdia na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo

19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové.
Konajú sa do I. ročníka a do V. ročníka pomaturitného štúdia na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo
a pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.) a ďalej:
– z prednesu básne podľa vlastného výberu
– z prednesu prózy podľa vlastného výberu
– z prednesu ľudovej a umelej piesne podľa vlastného výberu
– z tanečnej choreografie podľa vlastného výberu
– z hereckej pohybovej etudy

Vlastná literárna tvorba a hra na hudobný nástroj je vítaná, môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine, rovnako ako aj priemer známok na vysvedčení v 8. a 9. ročníku základnej školy.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €

Prijatí uchádzači (1 – 3 žiaci) budú pozvaní na zápis do 1. ročníka

Žiak musí úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na odbor Hudobno-dramatické umenie:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (9) na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t. j. 0 bodov.

Na Súkromnú spojenú školu, Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Vhodné je tiež doniesť lekárske potvrdenie od doktora-foniatra a to určite v prípade žiaka/žiačky s podozrením na sluchový, rečový či hlasový problém.Menej informácií <

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry...

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry. Po úvodnom novoročnom Trojkráľovom koncerte a koncerte hudobnej skupiny Neřez pripravilo Štúdio Pivnica v priestoroch Deep Dance center Martin, v rámci série podujatí pod názvom Prednášky a workshopy so ŠTÚDIOM PIVNICA, vzdelávacie podujatie pod názvom Ansámblový spev.
Hlavným pracovným nástrojom hlasových profesionálov je hlas a práve táto téma bola predmetom prednášky Hlasová výchova pre hlasových profesionálov, ktorá sa uskutočnila 13. marca 2018 a zúčastnili sa jej študenti hudobno-dramatického umenia Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine. Prednášku viedla dlhoročná hlasová pedagogička MgA. Emília Sadloňová, PhD., pedagogička na Konzervatóriu v Žiline a na Žilinskej univerzite v Žiline. Mladým adeptom, ktorí sa hudobno-dramatickým procesom zaoberajú predstavila poznatky a trendy z oblasti tvorby hlasu, ktoré sú dôležitou súčasťou hereckého prejavu a praxe.
Vedomosti mohli študenti konzervatória zúročiť na druhý deň, 14. marca 2018, kedy bol pre nich pripravený praktický hlasový workshop z oblasti ansámblového spevu, ktorého lektorkou bola dirigentka a pedagogička na Žilinskej univerzite v Žiline, Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. Výsledkom tvorivej práce bolo naštudovanie slovenskej ľudovej piesne špeciálne napísanej pre študentov SHDK v Martine, upravenej arménskou skladateľkou, hudobníčkou a pedagogičkou Karin Sarkisjan. Poslucháči si skladbu budú môcť vypočuť v rámci hudobného večera Súznenie, ktoré je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru dňa 6. júna 2018 v sobášnej miestnosti Turčianskej galérii.
Projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Vladimír Šlepec


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / H9 / 112
2. / H8 / 108
3. / H2 / 101
4. / H10 / 100
5. / H26 / 96
6. / H18 / 95
7. / H21 / 95
8. / H27 / 92
9. / H24 / 86
10. / H28 / 76

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
11. / H4 / 75
12. / H6 / 74
13. / H29 / 73
14. / H3 / 72
15. / H1 / 71

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
16. / H11 / 70
17. / H17 / 67
18. / H16 / 63
19. / H25 / 46
20. / H12 / 44
21. / H22 / 42
22. / H14 / 38
23. / H5 / 16

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2018 – 2019 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 26. 4. 2018 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 27. 4. 2018 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.


V Martine, dňa 4. 4. 2018

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu