Nedeľa - 16. 6. 2019 meniny má Blanka Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  24  >

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo

19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové.
Konajú sa do I. ročníka a do V. ročníka pomaturitného štúdia na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo

19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové.
Konajú sa do I. ročníka a do V. ročníka pomaturitného štúdia na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo
a pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.) a ďalej:
– z prednesu básne podľa vlastného výberu
– z prednesu prózy podľa vlastného výberu
– z prednesu ľudovej a umelej piesne podľa vlastného výberu
– z tanečnej choreografie podľa vlastného výberu
– z hereckej pohybovej etudy

Vlastná literárna tvorba a hra na hudobný nástroj je vítaná, môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine, rovnako ako aj priemer známok na vysvedčení v 8. a 9. ročníku základnej školy.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €

Prijatí uchádzači (1 – 3 žiaci) budú pozvaní na zápis do 1. ročníka

Žiak musí úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na odbor Hudobno-dramatické umenie:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (9) na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t. j. 0 bodov.

Na Súkromnú spojenú školu, Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Vhodné je tiež doniesť lekárske potvrdenie od doktora-foniatra a to určite v prípade žiaka/žiačky s podozrením na sluchový, rečový či hlasový problém.Menej informácií <

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry...

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry. Po úvodnom novoročnom Trojkráľovom koncerte a koncerte hudobnej skupiny Neřez pripravilo Štúdio Pivnica v priestoroch Deep Dance center Martin, v rámci série podujatí pod názvom Prednášky a workshopy so ŠTÚDIOM PIVNICA, vzdelávacie podujatie pod názvom Ansámblový spev.
Hlavným pracovným nástrojom hlasových profesionálov je hlas a práve táto téma bola predmetom prednášky Hlasová výchova pre hlasových profesionálov, ktorá sa uskutočnila 13. marca 2018 a zúčastnili sa jej študenti hudobno-dramatického umenia Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine. Prednášku viedla dlhoročná hlasová pedagogička MgA. Emília Sadloňová, PhD., pedagogička na Konzervatóriu v Žiline a na Žilinskej univerzite v Žiline. Mladým adeptom, ktorí sa hudobno-dramatickým procesom zaoberajú predstavila poznatky a trendy z oblasti tvorby hlasu, ktoré sú dôležitou súčasťou hereckého prejavu a praxe.
Vedomosti mohli študenti konzervatória zúročiť na druhý deň, 14. marca 2018, kedy bol pre nich pripravený praktický hlasový workshop z oblasti ansámblového spevu, ktorého lektorkou bola dirigentka a pedagogička na Žilinskej univerzite v Žiline, Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. Výsledkom tvorivej práce bolo naštudovanie slovenskej ľudovej piesne špeciálne napísanej pre študentov SHDK v Martine, upravenej arménskou skladateľkou, hudobníčkou a pedagogičkou Karin Sarkisjan. Poslucháči si skladbu budú môcť vypočuť v rámci hudobného večera Súznenie, ktoré je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru dňa 6. júna 2018 v sobášnej miestnosti Turčianskej galérii.
Projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Vladimír Šlepec


Menej informácií <

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?
... viete, veľa sa napríklad hovorí o „interdisciplinárnosti vo výchovno-vzdelávacom procese na školách“. Stáva sa to pomaly akýmsi zaklínadlom a všeliekom na problémy upadajúceho školstva globálne, a pritom dlhodobo platí, že by to mala byť úplne prirodzená a samozrejmá vec každého učenia a výchovy rovnako, ako aj princíp prepájania teórie a praxe, a preto nechápem, čomu sa niekedy tak divíme a nad čím tak žasneme, keď len objavujeme už dávno známe a objavené.

... teda, za našu školu v rovine uvádzaných intencií hovoria najlepšie nasledovné „veci“. V školskom roku 2016 – 2017 sme vydali 10 čísel „Školského časopisu“, každý jeden v rozsahu 34 strán.
V tomto školskom roku 2017 – 2018 sme vydali zatiaľ 2 čísla a ešte vydáme ďalšie 3 čísla tohto časopisu. Každé číslo bolo a je spracované po každej stránke na vysokej úrovni, ako po stránke obsahovej, tak aj po stránke kvality farebnej tlače, použitého papiera a grafickej úpravy. Na jeho tvorbe sa podieľali a podieľajú žiaci spoločne s učiteľmi a keď ho držíte v ruke pociťujete popri jeho hravosti aj akúsi vážnosť a rešpekt nad jeho kvalitatívnou úrovňou a dovolím si tvrdiť, že časopis v podobnom rozsahu, kvalite, nadväznosti dlhodobo nevydáva na Slovensku žiadna iná stredná ani vysoká škola. Pre nás je ale spomínaný časopis prejavom prepájania teórie a praxe. Vďaka za to kolegom, oddaným učiteľom a tvorcom, hlavne však kolegovi Ivanovi BÍLÉMU, akad. mal., ktorý drží a usmerňuje úroveň a kvalitu časopisu na patričnej výtvarnej úrovni.

... ďalej, sme asi jediná stredná odborná škola (SOŠ) a konzervatórium na Slovensku, ktorá v rámci disponibilných hodín „štátneho a školského vzdelávacieho programu“ vytvorili predmet s názvom „Intermediálna tvorba“ (IMT), ktorá má charakter „interdisciplinárnych prepojení“. IMT sa v tomto I. polroku uskutočnila v dňoch 18. 12. – 19. 12. 2017 vo forme blokového vyučovania v rozsahu 16-tich hodín.
... a čo chcem zdôrazniť, je okolnosť, že ho viedli naši bývalí žiaci, dnes študenti vysokých škôl (VŠ) umeleckého zamerania – Nataša MIKULOVÁ, študentka Akadémie múzických umení, Divadelná fakulta, Alternatívne herectvo, Praha, ČR a Filip ČECH, študent Vysokej školy výtvarných umení, Ateliér Transport dizajn, Bratislava. Vďaka ich získaným skúsenostiam, vedomostiam, študijnému záberu a nasadeniu sa naši stredoškoláci mohli vžiť do pozície vysokoškoláka umeleckej školy a do nárokov, ktoré sú na nich kladené na renomovaných VŠ umeleckého zamerania.

... taktiež sme v permanentnom styku aj s ďalšími našimi bývalými žiakmi, dnes študentami VŠ umeleckého zamerania alebo už aj absolventami týchto VŠ. Na našej školskej akcii „NOC v ŠKOLE“, ktorá u nás prebehla z 3. 11. do 4. 11. 2017, sa podelili svojimi cennými radami do života a zodpovedným prístupom ku štúdiu naši bývalí žiaci:
Tomáš GAJ, Filip ČECH, Marián ČIŽNÁR, Martin BÍZIK, Ján MALÝ, Martina TATARKOVÁ a ďalší. Napríklad – Tomáš GAJ, študent VŠVU Bratislava odprezentoval svoju bakalársku prácu s názvom „Alternatívna doprava v Bratislave“.

... musím byť ale stručnejší, a tak spomeniem už len jednu „vec“, a tou sú „DIVADELNÉ TROSKY“. Ide o projekt Hudobno-dramatického odboru, ktorý dáva priestor žiakom SSŠ-SHDK – priestor na reprízovanie svojich predstavení, ukážok z jednotlivých študijných predmetov, aj uvádzanie hostí, buď na pôde našej školy, alebo aj v priestoroch mimo nej, napríklad vo vinotéke & bare „Sommelier“ Martin-Ľadoveň a podobne. Projekt beží od 23. 11. 2017. Programy sú riadne spropagované formou plagátov a aj na sociálnej sieti „Facebook“. Projekt má vytvorené dokonca vlastné logo.
... a týmto sa chcem veľmi poďakovať žiačke IV. ročníka SSŠ-SHDK – Nataši FINDROVEJ, ktorá je autorom a ťahúňom tejto aktivity našich hercov. Ďakujem jej za aktívnu pomoc pri organizovaní školských aktivít, za prezentáciu školy na verejnosti a za aktívnu podporu tímovej spolupráce medzi žiakmi.

PhDr. Peter K l i m e k
riaditeľ školy


Menej informácií <