Sobota - 15. 5. 2021 meniny má Žofia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Projekty
1  2  3  >

(DE)KONŠTRUKCIA KNIHY


VIII. letný intermediálny umelecký workshop 2013
od 29. 7. do 2. 8. 2013

Témou workshopu je kniha.

VII. letný intermediálny workshop 2012

LÍNIA – KONTAKT – PRELÍNANIE

Zámery a ciele projektu
Zámerom letných intermediálnych dielní je priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia.

VII. letný intermediálny workshop 2012

LÍNIA – KONTAKT – PRELÍNANIE

Zámery a ciele projektu
Zámerom letných intermediálnych dielní je priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia.
Cieľom workshopu je interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti – literárne, dramatické a výtvarné umenie.
Tohtoročné dielne budú nadväzovať na minuloročné a budú taktiež venované rukodielnej práci. Výsledkom budú artefakty reflektujúce aktuálne podnety s využitím techník, materiálov a stratégií typických pre slovenskú ľudovú tradíciu – práca s lineárnymi materiálmi: drôt, priadza, prút a interpretácia mýtov, rituálov a piesní reagujúcich na princípy ľudového umenia Slovenska, najmä regiónu Turca.
Súčasný mladý človek dostane príležitosť „oddýchnuť si“ počas letných prázdnin aj od nových technológií a „objaviť“ čaro našej národnej tradície.

Termín a miesto realizácie
od 30. 7. 2012 - do 3. 8. 2012
areál – Súkromná stredná umelecká škola
a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin - Ľadoveň

Cieľové skupiny
Projekt je určený najmä žiakom základných a žiakom stredných a vysokých škôl umeleckého i neumeleckého zamerania, ktorí sa chcú hravou a experimentálnou formou dozvedieť viacej o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení novým spojeniam.

Lektori – realizačný tím
Tvorivú prácu budú odborne usmerňovať:
PaedDr. Š e l i g a Andrej, PhD.
literát a pedagóg, Trnavská univerzita Trnava
Mgr. art. M u s i l Dušan
divadelník a pedagóg
Mgr. art. D r o t á r Jaroslav
sochár a výtvarný pedagóg, Katedra výtvarného umenia, Prešovská univerzita Prešov
Mgr. R a j č a n o v á Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg, katedra Výtvarného umenia, Katolícka univerzita Ružomberok
PhDr. K l i m e k Peter
sochár a výtvarný pedagóg

Čo je potrebné si doniesť na workshop
1. písacie potreby
2. vlastné hudobné nástroje – podľa možností
3. deku alebo karimatku
4. základné kresliarske potreby, orezávače a podobne.

VII. letný intermediálny workshop je podporený
grantovým systémom MK SR Bratislava, MESTOM Martin, OZ Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania Martin.

Počet účastníkov
Z dôvodu nižšieho finančného krytia, ako po iné roky je stanovený najviac na 20 osôb, okrem organizátorov a lektorov.
Uchádzači budú vyberaní v poradí v akom sa budú prihlasovať do stanoveného počtu 20 osôb.

Strava
Z dôvodu menšieho finančného obnosu vyhradeného na workshop ako po minulé roky, si účastníci obedy zabezpečujú sami alebo si hradia sami objednanú stravu vo výške 15,00 € na 5 dní.


Menej informácií <

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov kedysi a dnes, produktu a jeho funkcii a to prostredníctvom práce s hlinou, plstením vlny, výrobou prútených nádob

– v literárno-dramatickej rovine
princípom ľudovej slovesnosti, improvizácii v priestore (improvizované zvuky vydávané materiálmi, ako je drevo a podobne), cvičeniam prepájajúcim hudbu a text, tanec atď.

Súčasný mladý človek dostal príležitosť „oddýchnuť si“ počas letných prázdnin od nových technológií a „objaviť“ čaro našej národnej tradície.

Termín a miesto konania
od 1. 8. – do 5. 8. 2011
areál SSUŠ+SHDK Martin, Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin – Ľadoveň

stretnutie účastníkov workshopu bolo 1. 8. 2011 od 8:00 h, od 9:00 začala prvá pracovná dielňa

Kto sa mohol prihlásiť
žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chceli hravou formou dozvedieť viac o pomaly zabúdaných technikách a stratégiách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a boli otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele
– poskytnúť možnosť spojenia človeka s materiálom a technológiami, ktoré sú súčasťou našej identity a národnej histórie cez rukodielnu prácu a ľudovú slovesnosť
– interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti v literárnych, dramatických a výtvarných dielňach
– odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky a praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok
– tvorba keramiky, výrobkov z prútia, plstenie, interpretácia rituálov ľudovej slovesnosti a piesní reagujúcich na princípy ľudového umenia regiónu

Lektori – realizačný tím
– tvorivú prácu odborne usmerňovali výtvarníci, hudobníci, dramatici, režiséri, literáti:

PhDr. Š e l i g a Andrej
literát a pedagóg, Trnavská univerzita Trnava
Mgr. art. M u s i l o v á Pavlína
divadelný - bábkový režisér a pedagóg, doktorandka VŠMU Bratislava
Mgr. art. M u s i l Dušan
divadelník špecializovaný na Pantomímu
akad. mal. M a r č e k o v á Andrea
textilný výtvarník a pedagóg
Bc. B a l á ž o v á Michaela
študentka magisterského štúdia – odbor Keramika VŠVU Bratislava
Mgr. I ž i p o v á Renáta
pedagóg a lektor dielní venovaných ručným remeslám
Mgr. R a j č a n o v á Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg, katedra Výtvarného umenia UK Bratislava
akad. mal. B í l ý Ivan
grafik a pedagóg
PhDr. K l i m e k Peter
sochár a výtvarný pedagóg

Čo bolo potrebné si doniesť na workshop?
1. písacie potreby
2. vlastné hudobné nástroje – podľa možností
3. deku alebo karimatku
4. základné kresliarske potreby, orezávače a podobne

VI. letný intermediálny workshop bol podporený - grantovým systémom MK SR Bratislava, OZ Bod – spoločnosťou pre podporu umeleckého vzdelávania a Nadačným fondom Slovak Telecom.

Počet účastníkov je stanovený na 25 ľudí (okrem organizátorov a lektorov). Uchádzači boli vyberaní v poradí v akom sa prihlasovali do stanoveného počtu 25 osôb.Menej informácií <

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe.

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe. Pojem antireklama má naopak zamerať našu motiváciu na propagovanie hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť, napr. sloboda, humanizmus a pod.
Snahou zvolenej témy je poukázať na tie stránky života, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a je potrebné ich brať prirodzene, napr. staroba (uvedomovanie si nevyhnutných zmien v živote), inakosť (hľadanie krásy v rozdieloch) a podobne.

termín a miesto konania: 2. – 6. august 2010
areál SSUŠ v Martine, Ul. J. Lettricha 3 (Ľadoveň)

kto sa môže prihlásiť:
žiaci a študenti ZŠ, SŠ a VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chcú hravou experimentálnou formou dozvedieť viac o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele:
• poskytnúť možnosť kritickej reflexie jedného z najsilnejších komunikačných kanálov - reklamy (zvukovej, vizuálnej a pod.).
• interaktívnym spôsobom prepojiť tri zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti: literárne, dramatické a výtvarné
• priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia
• odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky i praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok:
krátke eventy a videoklipy

Realizačný tým:
Mgr. art. Lukáš Sigmund (1983)
scénarista, literát a filmár
Filip Křížek (1982)
produkcia, postprodukcia, réžia
Mgr. art. Pavlína Musilová (1976)
divadelný (bábkový) režisér, dramaturg a pedagóg
Mgr. art. Dušan Musil (1979)
herec, bábkoherec, špecializáciou pantomíma
Mgr. art. Barbora Holanová (1982)
scénografka, špecializáciou body-art
Mgr. Silvia Rajčanová (1981)
historik umenia, kurátor a pedagóg
akad. mal. Ivan Bílý (1959)
grafik a pedagóg
PhDr. Peter Klimek (1955)
sochár a výtvarný pedagóg

– viac sa o výsledkoch workshopu dozviete na facebooku


Menej informácií <