Štvrtok - 15. 11. 2018 meniny má Leopold Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  21  >

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo


19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové. Pre školský rok 2018 – 2019 sa budú konať na odbor
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY II. kolo


19. 6. 2018 (utorok)

Talentové prijímacie skúšky sú jednodňové. Pre školský rok 2018 – 2019 sa budú konať na odbor
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

Talentové prijímacie skúšky na výtvarné odbory pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.)
– a troch výtvarných prác
Písomná úloha je zameraná na overenie primeranej orientácie uchádzača v oblasti kultúry. Vnímame ju ako možnosť na vyjadrenie osobných stanovísk a názorov na kultúrno-spoločenské dianie prostredníctvom výkladu, opisu alebo rozprávania.
Prvá výtvarná práca (135 min.) je kresba podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami (ceruzka, uhlík).
Druhá výtvarná práca (120 min.) je figurálna kompozícia v prevedení tempera, prípadne suchý pastel.
Tretia výtvarná práca (180 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s rôznymi výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

Vítané sú ukážky domácich prác, najviac v počte 20 – 25 kusov. Úroveň domácich prác môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine rovnako, ako aj priemer známok v 8. a 9. ročníku ZŠ.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €.

Prijatí uchádzači budú pozvaní na zápis do 1. ročníka. Žiak samozrejme musí úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na SSUŠ v Martine:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (+ – 3 žiaci) na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t.j. 0 bodov.

Uchádzač, ktorý vyhovel kritériám talentových skúšok na inej škole s umeleckým zameraním sa môže uchádzať o voľné miesta v študijných odboroch na našej škole. Budú mu uznané výsledky z talentových prijímacích skúšok tej školy, kde talentové skúšky úspešne vykonal, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Na SSŠ Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy (SŠ) so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 27. 3. 2018 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 27. 3. 2018 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

Na študijný odbor 8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G28 / 35
2. / G17 / 34
3. / G22 / 33
4. / G18 / 32
5. / G12 / 32
6. / G16 / 32
7. / G8 / 31
8. / G25 / 30
9. / G3 / 29
10. / G7 / 29
11. / G21 / 28
12. / G4 / 27
13. / G5 / 27
14. / G26 / 25

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
15. / G10 / 24
16. / G15 / 24
17. / G11 / 23
18. / G14 / 23
19. / G1 / 21
20. / G6 / 21
21. / G9 / 20
22. / G23 / 19

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
23. / G2 / 17
24. / G24 / 16
25. / G27 / 15

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2018 – 2019 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 26. 4. 2018 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 27. 4. 2018 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.

Z dôvodu, že sa na Talentových prijímacích skúškach na odbor 8261 M 00 – Propagačná grafika nezúčastnili všetci prihlásení žiaci, škola otvára pre školský rok 2018 – 2019 len jeden študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn.

V Martine, dňa 4. 4. 2018

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?
... viete, veľa sa napríklad hovorí o „interdisciplinárnosti vo výchovno-vzdelávacom procese na školách“. Stáva sa to pomaly akýmsi zaklínadlom a všeliekom na problémy upadajúceho školstva globálne, a pritom dlhodobo platí, že by to mala byť úplne prirodzená a samozrejmá vec každého učenia a výchovy rovnako, ako aj princíp prepájania teórie a praxe, a preto nechápem, čomu sa niekedy tak divíme a nad čím tak žasneme, keď len objavujeme už dávno známe a objavené.

... teda, za našu školu v rovine uvádzaných intencií hovoria najlepšie nasledovné „veci“. V školskom roku 2016 – 2017 sme vydali 10 čísel „Školského časopisu“, každý jeden v rozsahu 34 strán.
V tomto školskom roku 2017 – 2018 sme vydali zatiaľ 2 čísla a ešte vydáme ďalšie 3 čísla tohto časopisu. Každé číslo bolo a je spracované po každej stránke na vysokej úrovni, ako po stránke obsahovej, tak aj po stránke kvality farebnej tlače, použitého papiera a grafickej úpravy. Na jeho tvorbe sa podieľali a podieľajú žiaci spoločne s učiteľmi a keď ho držíte v ruke pociťujete popri jeho hravosti aj akúsi vážnosť a rešpekt nad jeho kvalitatívnou úrovňou a dovolím si tvrdiť, že časopis v podobnom rozsahu, kvalite, nadväznosti dlhodobo nevydáva na Slovensku žiadna iná stredná ani vysoká škola. Pre nás je ale spomínaný časopis prejavom prepájania teórie a praxe. Vďaka za to kolegom, oddaným učiteľom a tvorcom, hlavne však kolegovi Ivanovi BÍLÉMU, akad. mal., ktorý drží a usmerňuje úroveň a kvalitu časopisu na patričnej výtvarnej úrovni.

... ďalej, sme asi jediná stredná odborná škola (SOŠ) a konzervatórium na Slovensku, ktorá v rámci disponibilných hodín „štátneho a školského vzdelávacieho programu“ vytvorili predmet s názvom „Intermediálna tvorba“ (IMT), ktorá má charakter „interdisciplinárnych prepojení“. IMT sa v tomto I. polroku uskutočnila v dňoch 18. 12. – 19. 12. 2017 vo forme blokového vyučovania v rozsahu 16-tich hodín.
... a čo chcem zdôrazniť, je okolnosť, že ho viedli naši bývalí žiaci, dnes študenti vysokých škôl (VŠ) umeleckého zamerania – Nataša MIKULOVÁ, študentka Akadémie múzických umení, Divadelná fakulta, Alternatívne herectvo, Praha, ČR a Filip ČECH, študent Vysokej školy výtvarných umení, Ateliér Transport dizajn, Bratislava. Vďaka ich získaným skúsenostiam, vedomostiam, študijnému záberu a nasadeniu sa naši stredoškoláci mohli vžiť do pozície vysokoškoláka umeleckej školy a do nárokov, ktoré sú na nich kladené na renomovaných VŠ umeleckého zamerania.

... taktiež sme v permanentnom styku aj s ďalšími našimi bývalými žiakmi, dnes študentami VŠ umeleckého zamerania alebo už aj absolventami týchto VŠ. Na našej školskej akcii „NOC v ŠKOLE“, ktorá u nás prebehla z 3. 11. do 4. 11. 2017, sa podelili svojimi cennými radami do života a zodpovedným prístupom ku štúdiu naši bývalí žiaci:
Tomáš GAJ, Filip ČECH, Marián ČIŽNÁR, Martin BÍZIK, Ján MALÝ, Martina TATARKOVÁ a ďalší. Napríklad – Tomáš GAJ, študent VŠVU Bratislava odprezentoval svoju bakalársku prácu s názvom „Alternatívna doprava v Bratislave“.

... musím byť ale stručnejší, a tak spomeniem už len jednu „vec“, a tou sú „DIVADELNÉ TROSKY“. Ide o projekt Hudobno-dramatického odboru, ktorý dáva priestor žiakom SSŠ-SHDK – priestor na reprízovanie svojich predstavení, ukážok z jednotlivých študijných predmetov, aj uvádzanie hostí, buď na pôde našej školy, alebo aj v priestoroch mimo nej, napríklad vo vinotéke & bare „Sommelier“ Martin-Ľadoveň a podobne. Projekt beží od 23. 11. 2017. Programy sú riadne spropagované formou plagátov a aj na sociálnej sieti „Facebook“. Projekt má vytvorené dokonca vlastné logo.
... a týmto sa chcem veľmi poďakovať žiačke IV. ročníka SSŠ-SHDK – Nataši FINDROVEJ, ktorá je autorom a ťahúňom tejto aktivity našich hercov. Ďakujem jej za aktívnu pomoc pri organizovaní školských aktivít, za prezentáciu školy na verejnosti a za aktívnu podporu tímovej spolupráce medzi žiakmi.

PhDr. Peter K l i m e k
riaditeľ školy


Menej informácií <