Utorok - 10. 12. 2019 meniny má Radúz Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  23  >

VÝBEROVÉ KONANIE


vyhlásené 29. 3. 2019 na post riaditeľa/riaditeľky Súkromnej spojenej školy

podrobnosti stiahnete vo formáte .docx


VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TPS


Z dôvodu vyhovenej žiadosti o vykonanie TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (TPS) v náhradnom termíne
sa zatiaľ odkladá vyhlásenie výsledkov TPS za SSŠ-SSUŠ Martin – odbor Grafický a priestorový dizajn,
ktorý bol pôvodne plánovaný na deň 29. 3. 2019 (piatok)

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 sa budú konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 sa budú konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.)
– a troch výtvarných prác
Písomná úloha je zameraná na overenie primeranej orientácie uchádzača v oblasti kultúry. Vnímame ju ako možnosť na vyjadrenie osobných stanovísk a názorov na kultúrno-spoločenské dianie prostredníctvom výkladu, opisu alebo rozprávania.
Prvá výtvarná práca (135 min.) je kresba podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami (ceruzka, uhlík).
Druhá výtvarná práca (120 min.) je figurálna kompozícia v prevedení tempera, prípadne suchý pastel.
Tretia výtvarná práca (180 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s rôznymi výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

Vítané sú ukážky domácich prác, najviac v počte 20 – 25 kusov. Úroveň domácich prác môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine rovnako, ako aj priemer známok v 8. a 9. ročníku ZŠ.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €.

Prijatí uchádzači budú pozvaní na Zápis do 1. ročníka.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na SSUŠ v Martine:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t.j. 0 bodov.

Uchádzač, ktorý vyhovel kritériám talentových skúšok na inej škole s umeleckým zameraním sa môže uchádzať o voľné miesta v študijných odboroch na našej škole. Budú mu uznané výsledky z talentových prijímacích skúšok tej školy, kde talentové skúšky úspešne vykonal, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Na SSŠ Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy (SŠ) so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019

II. Deň otvorených dverí SSŠ-SSUŠ a SHDK Martin – 26. 1. 2018 (sobota) od 08.00 h.–16.00 h.Menej informácií <

KURZY ŠTUDIJNEJ KRESBY


Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame možnosť absolvovať
KURZY ŠTUDIJNEJ KRESBY,
ako prípravu a zvládnutie Talentových prijímacích skúšok.

KURZY ŠTUDIJNEJ KRESBY


Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame možnosť absolvovať
KURZY ŠTUDIJNEJ KRESBY,
ako prípravu a zvládnutie Talentových prijímacích skúšok.

Začiatok plánujme od 24. 1. 2019 (štvrtok), a budú prebiehať kontinuálne každý štvrtok až do 21. 3. 2019 (štvrtok) v čase od 16.00 hod. do 18.15 hod. so zameraním na zobrazenie predmetnej veci – zátišia; na pochopenie proporčných vzťahov, perspektívy a kompozície a návrhovej kresby.
Technické prevedenie: suché kresliarske prostriedky – prírodný uhlík, ceruzka 6B, rudka, formát papiera A2 (zabezpečí škola).
Poplatok: 7,00 € za 3 (tri) vyučovacie hodiny.
V prípade záujmu o KURZY sa môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na
0915/801 121, 0918/371 009, 043/43 83 439
ssusmartin@ssusmartin.sk


Menej informácií <