Sobota - 16. 1. 2021 meniny má Kristína Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  29  >

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA – SŠUP


do odboru: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
pre školský rok 2020 – 2021
upravené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo dňa 29. 4. 2020

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA – SŠUP


do odboru: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
pre školský rok 2020 – 2021
upravené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo dňa 29. 4. 2020

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú uchádzačovi pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1. Dva povinné predmety (celkom 0 – 90 bodov)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5.(4–x).(4–x), kde x je známka.
– Slovenský jazyk a literatúra
– Matematika
– alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

1.2. Profilové predmety (celkom 0 bodov)
Súkromná spojená škola v Martine nezohľadňuje v prijímacom konaní 2020 žiadne profilové predmety.
1.3. Doplnkové predmety (celkom 0 bodov)
Súkromná spojená škola v Martine nezohľadňuje v prijímacom konaní 2020 žiadne doplnkové predmety.

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok (celkom 0 alebo 15 bodov).

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
3.1. Predmetová olympiáda (celkom 0 – 60 bodov)
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ) a DEJ.
Body sú udeľované nasledovne: okresné kolo (5. miesto = 1 bod, 4. miesto = 2 body, 3. miesto = 3 body, 2. miesto = 4 body, 1. miesto = 5 bodov), krajské kolo (5. miesto = 6 bod, 4. miesto = 7 bodov, 3. miesto = 8 bodov, 2. miesto = 9 bodov, 1. miesto = 10 bodov).

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť (celkom 0 bodov)
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa nezapočítava do celkového hodnotenia v prijímacom konaní 2020.

3.3. Umelecký výkon (celkom 0 – 100 bodov)
V rámci umeleckého výkonu budú dňa 22. mája 2020 počas prezenčných talentových prijímacích skúšok hodnotené domáce práce žiaka, resp. vlastná tvorba (celkom 0 – 50 bodov). Ukážky domácich prác je potrebné priniesť v počte min. 10 kusov. Prezentácia domácich prác bude spojená s krátkym osobným pohovorom (celkom 0 – 50 bodov).

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (0 – 100 bodov)
Do celkového hodnotenia žiaka sa započítavajú celonárodné a medzinárodné umiestnenia v umeleckých súťažiach príbuzných odboru.

3.5. Overenie talentu prezenčne (celkom 0 – 100 bodov)
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa budú konať dňa 22. mája 2020 (piatok).
Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z hodnotenia dvoch výtvarných prác nasledovne:
I. výtvarná práca (90 min.) sa sústredí na kresbu podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami – ceruzka, uhlík
II. výtvarná práca (90 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria.

Manipulačný poplatok spojený s TPS je 10,00 €.

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (14 žiakov) na zvolený študijný odbor.

Prijatí uchádzači (cca 14) budú pozvaní na zápis do I. ročníka.

V prípade, že sa nemôžete v daný termín overenia talentu prezenčnou formou zúčastniť, alebo ste úspešne absolvovali talentové prijímacie skúšky na strednú školu na príbuzný odbor, kontaktujte prosím Mgr. Silviu Rajčanovú, PhD. na tel. č. 0904 226 288.Menej informácií <

ŠKOLSKÝ ČASOPIS


Nové číslo časopisu prístupné on-line: Školský časopis č. 4

ZMENA V BEZPLATNEJ PREPRAVE


Od zavedenia bezplatnej prepravy v roku 2014, ZSSK inováciami a doplnením funkcionalít svojho predajného systému, postupne užívateľsky zjednodušila možnosti pre registráciu študentov na bezplatnú prepravu. Zmena nastala aj v online predajných systémoch - ZSSK spustila nový responzívny eshop a mobilnú aplikáciu pre nákup lístkov.

ZMENA V BEZPLATNEJ PREPRAVE


Od zavedenia bezplatnej prepravy v roku 2014, ZSSK inováciami a doplnením funkcionalít svojho predajného systému, postupne užívateľsky zjednodušila možnosti pre registráciu študentov na bezplatnú prepravu. Zmena nastala aj v online predajných systémoch - ZSSK spustila nový responzívny eshop a mobilnú aplikáciu pre nákup lístkov.

Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK. Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite. Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.
viac na:
https://www.zssk.sk/koronavirus/
http://www.facebook.com/ZSSK.sk


Menej informácií <

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE TRVÁ


Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,
PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VÝUKY naďalej pretrváva. Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020, s ohľadom na vývoj situácie na Slovensku ohľadne ochorenia COVID-19, ...

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE TRVÁ


Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,
PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VÝUKY naďalej pretrváva. Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020, s ohľadom na vývoj situácie na Slovensku ohľadne ochorenia COVID-19, rozhodol o tom, že školy (medzi nimi i SSŠ) ostávajú zatvorené až do odvolania. Naďalej preto všetci pokračujeme v dištančnej výuke. Prosím preto všetkých zúčastnených o trpezlivosť. Dištančná forma výuky je veľmi náročná forma ako pre žiakov, tak i pre pedagógov a o niečo viac zasiahne i rodičov, ktorí sa doma v tomto čase o svoje deti neustále starajú. V prípade umeleckých škôl je hľadanie vhodných foriem vyučovania odborných predmetov ešte o niečo zložitejšie, pomáhajme si preto vzájomne a spolupracujme najlepšie, ako vieme.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať riaditeľku školy na tel. č.: 0904 226 288 alebo na e-mailovej adrese:
riaditel@ssusmartin.sk,
zástupkyňa bude dostupná naďalej na adrese:
meckova@seznam.cz.

PÍSOMNÉ MATURITY sú zrušené a ústne maturity sa posúvajú. Ohľadom praktických maturít nemáme zatiaľ žiadnu informáciu.

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa zatiaľ odsúvajú na neurčito, určite budeme o ich termíne včas informovať konkrétnych záujemcov.

Viac na:
https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <