Štvrtok - 27. 2. 2020 meniny má Alexander Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  23  >

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?

12 ROKOV ÚSPEŠNEJ ŠKOLY


Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.

... a čo charakteristické a zároveň podstatné sa u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do 31. januára 2018 udialo?
... viete, veľa sa napríklad hovorí o „interdisciplinárnosti vo výchovno-vzdelávacom procese na školách“. Stáva sa to pomaly akýmsi zaklínadlom a všeliekom na problémy upadajúceho školstva globálne, a pritom dlhodobo platí, že by to mala byť úplne prirodzená a samozrejmá vec každého učenia a výchovy rovnako, ako aj princíp prepájania teórie a praxe, a preto nechápem, čomu sa niekedy tak divíme a nad čím tak žasneme, keď len objavujeme už dávno známe a objavené.

... teda, za našu školu v rovine uvádzaných intencií hovoria najlepšie nasledovné „veci“. V školskom roku 2016 – 2017 sme vydali 10 čísel „Školského časopisu“, každý jeden v rozsahu 34 strán.
V tomto školskom roku 2017 – 2018 sme vydali zatiaľ 2 čísla a ešte vydáme ďalšie 3 čísla tohto časopisu. Každé číslo bolo a je spracované po každej stránke na vysokej úrovni, ako po stránke obsahovej, tak aj po stránke kvality farebnej tlače, použitého papiera a grafickej úpravy. Na jeho tvorbe sa podieľali a podieľajú žiaci spoločne s učiteľmi a keď ho držíte v ruke pociťujete popri jeho hravosti aj akúsi vážnosť a rešpekt nad jeho kvalitatívnou úrovňou a dovolím si tvrdiť, že časopis v podobnom rozsahu, kvalite, nadväznosti dlhodobo nevydáva na Slovensku žiadna iná stredná ani vysoká škola. Pre nás je ale spomínaný časopis prejavom prepájania teórie a praxe. Vďaka za to kolegom, oddaným učiteľom a tvorcom, hlavne však kolegovi Ivanovi BÍLÉMU, akad. mal., ktorý drží a usmerňuje úroveň a kvalitu časopisu na patričnej výtvarnej úrovni.

... ďalej, sme asi jediná stredná odborná škola (SOŠ) a konzervatórium na Slovensku, ktorá v rámci disponibilných hodín „štátneho a školského vzdelávacieho programu“ vytvorili predmet s názvom „Intermediálna tvorba“ (IMT), ktorá má charakter „interdisciplinárnych prepojení“. IMT sa v tomto I. polroku uskutočnila v dňoch 18. 12. – 19. 12. 2017 vo forme blokového vyučovania v rozsahu 16-tich hodín.
... a čo chcem zdôrazniť, je okolnosť, že ho viedli naši bývalí žiaci, dnes študenti vysokých škôl (VŠ) umeleckého zamerania – Nataša MIKULOVÁ, študentka Akadémie múzických umení, Divadelná fakulta, Alternatívne herectvo, Praha, ČR a Filip ČECH, študent Vysokej školy výtvarných umení, Ateliér Transport dizajn, Bratislava. Vďaka ich získaným skúsenostiam, vedomostiam, študijnému záberu a nasadeniu sa naši stredoškoláci mohli vžiť do pozície vysokoškoláka umeleckej školy a do nárokov, ktoré sú na nich kladené na renomovaných VŠ umeleckého zamerania.

... taktiež sme v permanentnom styku aj s ďalšími našimi bývalými žiakmi, dnes študentami VŠ umeleckého zamerania alebo už aj absolventami týchto VŠ. Na našej školskej akcii „NOC v ŠKOLE“, ktorá u nás prebehla z 3. 11. do 4. 11. 2017, sa podelili svojimi cennými radami do života a zodpovedným prístupom ku štúdiu naši bývalí žiaci:
Tomáš GAJ, Filip ČECH, Marián ČIŽNÁR, Martin BÍZIK, Ján MALÝ, Martina TATARKOVÁ a ďalší. Napríklad – Tomáš GAJ, študent VŠVU Bratislava odprezentoval svoju bakalársku prácu s názvom „Alternatívna doprava v Bratislave“.

... musím byť ale stručnejší, a tak spomeniem už len jednu „vec“, a tou sú „DIVADELNÉ TROSKY“. Ide o projekt Hudobno-dramatického odboru, ktorý dáva priestor žiakom SSŠ-SHDK – priestor na reprízovanie svojich predstavení, ukážok z jednotlivých študijných predmetov, aj uvádzanie hostí, buď na pôde našej školy, alebo aj v priestoroch mimo nej, napríklad vo vinotéke & bare „Sommelier“ Martin-Ľadoveň a podobne. Projekt beží od 23. 11. 2017. Programy sú riadne spropagované formou plagátov a aj na sociálnej sieti „Facebook“. Projekt má vytvorené dokonca vlastné logo.
... a týmto sa chcem veľmi poďakovať žiačke IV. ročníka SSŠ-SHDK – Nataši FINDROVEJ, ktorá je autorom a ťahúňom tejto aktivity našich hercov. Ďakujem jej za aktívnu pomoc pri organizovaní školských aktivít, za prezentáciu školy na verejnosti a za aktívnu podporu tímovej spolupráce medzi žiakmi.

PhDr. Peter K l i m e k
riaditeľ školy


Menej informácií <

VIANOCE 2017


Viete, čo je podľa mňa najkrajšie na Vianociach?
Nie sú to ani darčeky, ani jedlo...

VIANOCE 2017


Viete, čo je podľa mňa najkrajšie na Vianociach?
Nie sú to ani darčeky, ani jedlo a tiež si dovolím tvrdiť, že dokonca krajšie, ako čas strávený s rodinou pod stromčekom, je pocit, že ste mohli priniesť Vianoce ľuďom, ktorí nikoho nemajú a sú sami. A my, prváci, sme boli tí, ktorí sa o tento statočný čin pokúsili. Trúfam si povedať, že sa nám to aj skutočne podarilo a do Domovu sociálnych služieb sme priniesli pravdivého Ducha Vianoc. Každý z nás zaspieval vianočnú koledu - odzneli klasiky ako Poďme bratia, Búvaj dieťa krásne, Ó, chýr preblahý, ale aj menej známe piesne, ktoré si taktiež našli svojich priaznivcov. Čerešničkou na torte bola práve tradičná Tichá noc. Našou odmenou boli žiarivé tváre a mnohokrát aj doprovod samotných dôchodcov, ktorí s nami nôtili ostošesť. Chcela by som sa poďakovať pánovi učiteľovi Šlepcovi a pani korepetítorke Veronike Paľovčíkovej za trpezlivosť a vynaloženú snahu pri našom doprevádzaní a usmerňovaní a každému, kto nás prišiel podporiť.

Sára Kucková


Menej informácií <

OŽAS 2017

...a boli sme aj v prírode