Štvrtok - 22. 4. 2021 meniny má Slavomír Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  29  >

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
konaných 22. mája 2020 na študijný odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G29 / 202
2. / G1 / 189
3. / G33 / 182
4. / G23 / 172
5. / G27 / 170
6. / G5 / 160
7. / G6 / 150
8. / G11 / 138
9. / G7 / 137
10. / G8 / 135
11. / G3 / 132
12. / G13 / 128
13. / G4 / 120
14. / G19 / 118

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G28 / 115
16. / G15 / 112
17. / G16 / 110
18. / G25 / 106
19. / G30 / 103
20. / G31 / 98
21. / G18 / 90
22. / G2 / 85
23. / G12 / 77

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania – talentovej skúške:

p.č./kód/získané body
24. / G20 / 63
25. / G22 / 60
26. / G17 / 58

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G9
G10
G14
G21
G24
G26

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 29. 5. 2020 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 26. 5. 2020


Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Výsledky talentových prijímacích skúšok na SŠUP/SHDK budú zverejnené v utorok 26. 5. 2020 na našej webovej stránke.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA – SŠUP


do odboru: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
pre školský rok 2020 – 2021
upravené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo dňa 29. 4. 2020

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA – SŠUP


do odboru: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
pre školský rok 2020 – 2021
upravené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo dňa 29. 4. 2020

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú uchádzačovi pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1. Dva povinné predmety (celkom 0 – 90 bodov)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5.(4–x).(4–x), kde x je známka.
– Slovenský jazyk a literatúra
– Matematika
– alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

1.2. Profilové predmety (celkom 0 bodov)
Súkromná spojená škola v Martine nezohľadňuje v prijímacom konaní 2020 žiadne profilové predmety.
1.3. Doplnkové predmety (celkom 0 bodov)
Súkromná spojená škola v Martine nezohľadňuje v prijímacom konaní 2020 žiadne doplnkové predmety.

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok (celkom 0 alebo 15 bodov).

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
3.1. Predmetová olympiáda (celkom 0 – 60 bodov)
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ) a DEJ.
Body sú udeľované nasledovne: okresné kolo (5. miesto = 1 bod, 4. miesto = 2 body, 3. miesto = 3 body, 2. miesto = 4 body, 1. miesto = 5 bodov), krajské kolo (5. miesto = 6 bod, 4. miesto = 7 bodov, 3. miesto = 8 bodov, 2. miesto = 9 bodov, 1. miesto = 10 bodov).

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť (celkom 0 bodov)
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa nezapočítava do celkového hodnotenia v prijímacom konaní 2020.

3.3. Umelecký výkon (celkom 0 – 100 bodov)
V rámci umeleckého výkonu budú dňa 22. mája 2020 počas prezenčných talentových prijímacích skúšok hodnotené domáce práce žiaka, resp. vlastná tvorba (celkom 0 – 50 bodov). Ukážky domácich prác je potrebné priniesť v počte min. 10 kusov. Prezentácia domácich prác bude spojená s krátkym osobným pohovorom (celkom 0 – 50 bodov).

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (0 – 100 bodov)
Do celkového hodnotenia žiaka sa započítavajú celonárodné a medzinárodné umiestnenia v umeleckých súťažiach príbuzných odboru.

3.5. Overenie talentu prezenčne (celkom 0 – 100 bodov)
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa budú konať dňa 22. mája 2020 (piatok).
Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z hodnotenia dvoch výtvarných prác nasledovne:
I. výtvarná práca (90 min.) sa sústredí na kresbu podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami – ceruzka, uhlík
II. výtvarná práca (90 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria.

Manipulačný poplatok spojený s TPS je 10,00 €.

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (14 žiakov) na zvolený študijný odbor.

Prijatí uchádzači (cca 14) budú pozvaní na zápis do I. ročníka.

V prípade, že sa nemôžete v daný termín overenia talentu prezenčnou formou zúčastniť, alebo ste úspešne absolvovali talentové prijímacie skúšky na strednú školu na príbuzný odbor, kontaktujte prosím Mgr. Silviu Rajčanovú, PhD. na tel. č. 0904 226 288.Menej informácií <

ŠKOLSKÝ ČASOPIS


Nové číslo časopisu prístupné on-line: Školský časopis č. 4