Utorok - 22. 10. 2019 meniny má Sergej Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Založenie školy

Martin sa významným spôsobom zapísal do dejín slovenského národa v 19. storočí. Preto má históriou dané, aj zákonom Národnej rady Slovenskej republiky priznané právo nazývať sa centrom národnej kultúry Slovákov. Moderná doba a vývojové cykly si ale vyžadujú stále nové impulzy, ktoré by dokázali túto históriu a tradície regiónu zúročiť v novom kultúrno-spoločenskom kontexte a v nových alternatívnych, inovatívnych programoch, projektoch. V intenciách týchto zmien, možností a potrieb ponúka takúto alternatívu aj novovznikajúca súkromná stredná umelecká škola s celoslovenskou pôsobnosťou sídliaca na Ul. J. Lettricha 3 v Martine.

Kultúrno-historický pôdorys mesta Martin, ako CENTRA NÁRODNEJ KULTÚRY SLOVÁKOV

V Martine sídlila a sídli Matica slovenská, sídli a rozvíja sa Slovenská národná knižnica z iniciatívy ktorej sa pri Žilinskej univerzite vyučuje v Martine študijný odbor – Kultúrne dedičstvo. Jeho podobu ďalej spoluvytvárajú také zabehnuté a osvedčené inštitúcie, ako sú Tlačiarne SNP, Slovenské komorné divadlo či Etnografický ústav Slovenského národného múzea. Tu vznikli aj základy zbierkotvorného fondu budúcej Slovenskej národnej galérie sídliacej dnes v Bratislave. V Múzeu Martina Benku sa každoročne udeľuje národná cena za oblasť výtvarného umenia na Slovensku. Pre zaujímavosť stojí hádam dodať, že obdobná národná cena za české výtvarné umenie sa udeľuje v Prahe. V centre mesta v dôstojných priestoroch bývalého župného domu prezentuje svoje aktivity Turčianska galéria , ktorá zároveň ponúka vhodné podmienky pre prezentáciu SSUŠ na verejnosti. Martin, to je aj Slovenské komorné divadlo, ale aj divadelníctvo a literatúra vôbec. Je to Festival Dotyky a spojenia, ako aj Scénická žatva a Martinská literárna jar.Martin, to je ale aj vznikajúce národné centrum tanca. Na prírodnej terénnej vyvýšenine mesta – na martinskej Hostihore sú situované nielen SNK a EÚ SNM ale aj aula a internát Jeséniovej lekárskej fakulty Univerzity J. A. Komenského a areály troch stredných škôl. V jednej z nich, v priestoroch Strednej priemyselnej školy sú vytvorené vhodné ubytovacie (internátne) podmienky aj pre študentov z iných regiónov Slovenska.

Kultúra a školstvo v procese spoločenských zmien

Formou efektívnej plurality viaczdrojového financovania má kultúra a školstvo šancu plnohodnotne pôsobiť na sociálnu štruktúru spoločnosti v regióne a takisto na rozvoj štátu všeobecne. Myslíme tým kultúru autentickú, prirodzene pluralistickú kvalitou svojej inakosti, autentickú tvorivoťou – teda zvnútornenou potrebou dávať zo seba a tiež prijímať to najlepšie ako dedičný kód, spájajúci a stále sa rozvíjajúci reťazec skutočných, živých ľudských hodnôt. Dnešný stav kultúry tomu zďaleka nezodpovedá. Žijeme vo svete zahltenom, presýtenom obrazom a vizuálnymi štruktúrami. Ich producenti si nie raz kladú primárne za cieľ získať zákazníka, vypestovať závislého spotrebiteľa bez fantázie a nadhľadu za každú cenu. Takéhoto obecenstva stále pribúda. Lepší liek na túto chorobu bezobsažnej prázdnoty, komerčného ošiaľu ako je rozvoj kultúry a kultúrnosti, vzdelanosti všeobecne asi nenájdeme.Zákony akcelerácie hovoria v prospech intelektuálneho vývoja človeka. Jeho duševné napredovanie za intelektuálnym napredovaním však zaostáva, pokuľháva. Sprítomňuje a zosúčastňuje to – napríklad v kontexte stredoškolského vzdelávania na Slovensku a ostatných krajín OECD aj porovnávacia štúdia (správa) o úrovni vedomostí študentov stredných škôl týchto krajín. Slovenskí študenti obsadili v tomto rebríčku nelichotivé 31. miesto, pričom jeden zo 4 porovnávaných okruhov skúmaných otázok konštatuje, že naši študenti „nevedia čítať s porozumením“.

Čo je ambíciou SSUŠ? KONTINUÁLNY, SYSTÉMOVÝ, METODICKÝ A KONCEPČNÝ MODEL VZDELÁVANIA

Obsah, metódy a formy práce sú na SSUŠ rozpracované v šiestich odboroch, a to: propagačná grafika (8261 6 00), dizajn a tvarovanie dreva (8279 6 00) a hudobno-dramatické umenie/herectvo (8226 6 00) a od školského roku 2007/2008 v novootvorených dizajnérskych odboroch 8221605 – priemyselný dizajn, 8221611 – grafický a priestorový dizajn, (822260) úžitková maľba. Ambíciou našej školy je vytvárať priaznivé prostredie pre koreláciu rozumovej a citovej sféry života človeka, najmä mladého človeka-súčasníka.Túto koreláciu chápeme ako vyšší stupeň aktivity človeka, kde tak často mýtizovaný talent – teda biologické a psychologické danosti jedinca ku kreativite sú len základom pre koncepčnú metodiku poznávania, a to prostredníctvom výchovnovzdelávacieho procesu v interakcii s realitou, v novom komunikačnom procese v podobe gnozeologického konceptu a hľadania súvzťažností. Našou snahou je naučiť žiaka podnecovať a vedome vytvárať a využívať zdroje jeho tvorivosti. Zásadnými preto pre nás nie sú rigídne estetické, vkusové normy, ale skôr sémantické zdroje a prístupy k umeleckej tvorbe. Formou alternatívnych prístupov chceme inovovať a modifikovať výchovno-vzdelávací proces stredoškolského umeleckého vzdelávania v spolupráci výtvarného odboru s ďalším umeleckým odborom – dramatickou výchovou. Široká paleta výtvarných výrazových prostriedkov a obrazových štruktúr – od klasických až po tie novšie a modernejšie (happening, performance, land-art, body-art, interpretácia, film, video, počítače atď.) umožňuje podporu rozvoja osobnosti v dnešnej dobe práve takouto anticipujúcou, doplňujúcou sa formou medzipredmetovej spolupráce. Táto interdisciplinárnosť prehlbuje osobnú a spoločenskú účinnosť umeleckej tvorby a zároveň aj posilňuje možnosti uplatnenia absolventa v reálnom živote, na trhu práce ako aj v ďalšom študijnom programe na niektorom z príbuzných typov vysokých škôl.Novinkou učebných osnov je aj vyučovanie manažmentu pre oblasť kultúry a v primerane potrebnej miere aj literárnej tvorby.Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole je aj organizovanie prázdninových workshopov s interaktívnym a interkulturálnym presahom do spoločenského života mesta, organizovanie nultých ročníkov štúdia a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti informačno komunikačných technológií.